Verkavelen is het opdelen van een perceel, een deel van een perceel, of meerdere percelen in verschillende nieuwe percelen (ook loten genoemd) die daarna als aparte bouwgronden kunnen dienen.

Hiervoor moet eerst digitaal een verkavelingsaanvraag ingediend worden bij de gemeente waarin deze grond gelegen is. Het College van burgemeester en schepenen van de betreffende gemeente zal, na het inwinnen van een aantal adviezen en een openbaar onderzoek, al dan niet een verkavelingsvergunning verlenen aan de aanvrager en mogelijk een aantal verkavelingsvoorwaarden opleggen.

De verkavelingsvergunning biedt aan de koper van een nieuw lot de juridische zekerheid dat dit lot daadwerkelijk bebouwd mag worden. Ook zorgen de stedenbouwkundige voorschriften, die in de verkavelingsvergunning zijn opgenomen, ervoor dat de koper op voorhand weet wat kan en wat niet m.b.t. bouwvolumes en oppervlaktes, inrichtingen, verhardingen,…

Het aanvraagdossier voor een verkavelingsvergunning moet verschillende plans, ontwerpen en andere gegevens bevatten die vaak daar een Landmeter – Expert worden aangeleverd. Daarom wordt een verkavelingsaanvraag meestal opgemaakt door een Landmeter – Expert.

De landmeter zal hiervoor het te verkavelen perceel moeten opmeten, de nodige opzoekingen doen en overleg plegen met de betreffende gemeente om zo tot een goed onderbouwd aanvraagdossier te komen.

Voorbeeld verkavelingsontwerp:

Download hier een voorbeeld van een verkavelingsontwerp