De bestaande toestand van een eigendom wordt digitaal opgemeten. Hierna wordt telkens een gedetailleerd opmetingsplan opgemaakt. Dit opmetingsplan kan deel uitmaken van een notariële akte alsook gebruikt worden om een gebouw of installatie correct in te planten op de desbetreffende eigendom.

Dergelijk opmetingsplan is tegelijkertijd ook een controle bij de aankoop van een onroerend goed. De exacte maten en oppervlakte worden weergegeven alsook de eventuele aanwezigheid van erfdienstbaarheden, … zodat U niet voor verassingen komt te staan.

Voorbeeld opmetingsplan:

Download hier een voorbeeld van een opmetingsplan

Het afpalen is het vastleggen en materialiseren van de scheidingslijn tussen twee aaneenpalende percelen. De afpaling is volgens de wet één van de voorbehouden activiteiten van de Landmeter-expert.

Wanneer de partijen in der minne overeenkomen over de juiste ligging van de grens, wordt na opmeting een proces-verbaal van afpaling opgemaakt en door beide partijen ondertekend.

Als de partijen niet overeenkomen over de juiste ligging van de eigendomsgrens, kan er een gerechtelijke afpaling geeist worden via de vrederechter. De vrederechter stelt dan een landmeter-expert aan, die de juiste ligging van de grens dient te reconstrueren.

Veelal zal na de grensbepaling worden overgegaan tot het materialiseren van de grenspunten en het opmaken van een proces-verbaal van afpaling. Het proces verbaal van afpaling wordt door de betrokken partijen ondertekend en geregistreerd in het hypotheekkantoor. De grens is dan tegensprekelijk vastgelegd.

Voorbeeld afpaling:

Download hier een voorbeeld van een afpaling

Voorbeeld splitsingsplan:

Download hier een voorbeeld van een splitsingsplan

Inplantingen van gebouwen, wegen en installaties gebeuren de dag van vandaag op de millimeter, om de betrokken percelen zo optimaal mogelijk te benutten. Wij zorgen ervoor dat alles uitgezet word volgens de goedgekeurde ontwerpplannen en volgens de wensen van de klant. Het overhalen en materialiseren van een pashoogte is ook steeds belangrijk bij de start van een nieuw project.

Hebt U een ophoging (bvb grondstockage) of een afgraving (bvb bouwput) op het terrein? Wij kunnen exact bepalen over welke volumes het gaat. Indien nodig komen wij voor graafwerkzaamheden reeds het maaiveld inmeten zodat een exacte volumebepaling kan gebeuren. Een opmetingsplan met berekening en 3D zicht wordt steeds opgemaakt. Ook zorgen wij voor de opmaak van een ophogingsdossier tav de gemeente.

Voorbeeld grondverzet:

Download hier een voorbeeld van grondverzet

Ter ondersteuning van architecturale ontwerpen of plannen meten wij de nodige digitale gegevens op zoals gevels, omtrekken, bestaande volumes,…

 

Muur overnames gebeuren bij halfopen of gesloten bebouwing. Volgens het Burgerlijk Wetboek (artikel 661) heeft iedere eigenaar van een erf dat paalt aan een andere muur, het recht om die muur geheel of gedeeltelijk gemeen te maken. Hierbij moet de eigenaar van deze muur voor de helft vergoed worden van de actuele waarde van het deel van de muur dat gemeengemaakt wordt. Als landmeter-expert meten wij het desbetreffende muuroppervlak op en bepalen de prijs van het over te nemen deel inclusief verslag en opmetingsplan.